Regulamin

Wstęp

Niniejszy regulamin określa regulacje i warunki korzystania oraz funkcjonowania serwisu RejestrWydatkow.pl, w tym: Przedmiotowy Serwis jest systemem do rejestrowania wydatków w celu monitorowania czy nie przekroczono ustawowego limitu równowartości 30 000 euro.

Definicje

 1. Abonament - opłata uiszczana zgodnie z obowiązującym Cennikiem za możliwość korzystania z Serwisu przez z góry założony okres określany w Pakiecie.
 2. Administrator - podmiot świadczący usługę w postaci dostępu do Serwisu.
 3. Serwis – zasoby i funkcjonalności udostępniane Użytkownikom za pośrednictwem platformy internetowej dostępnej pod adresem www.rejestrwydatkow.pl .
 4. Cennik – obowiązująca taryfa opłat za korzystanie z Serwisu.
 5. Konto – miejsce przeznaczone dla Użytkownika w zasobach Serwisu, za pośrednictwem, którego korzysta on z jej funkcji, jak również wprowadza do niej dane.
 6. Login - nazwa Użytkownika Serwisu nadawana przez Administratora zgodnie z warunkami określonymi w momencie rejestracji Konta Pracodawcy.
 7. Pakiet - zakres zasad współpracy Pracodawcy z Administratorem określający między innymi: wysokości Abonamentu i czas trwania świadczenia usług.
 8. Regulamin – zbiór zasad określających możliwości korzystania z Serwisu.
 9. Użytkownik – osoba posiadająca dostęp do Serwisu za pośrednictwem zarejestrowanego Konta.

Usług świadczone poprzez Serwis

 1. Usługi świadczone polegają na zapewnieniu Użytkownikom możliwości korzystania z funkcji dostępnych w Serwisu.
 2. Zamówienie usługi następuje poprzez założenie Konta w Serwisie na okres próbny a następnie poprzez oświadczenie o chcęci kontynuowania w formie odpłatnej. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem na warunkach określonych we wskazanym przez Użytkownika Pakiecie oraz zgodnie z zasadami korzystania określonymi w Regulaminie.
 3. Po rejestracji Konta Użytkownik ma prawo do korzystania z Serwisu w następującym zakresie:
  • Możliwość zalogowania się do Serwisu.
  • Wyszukiwanie i przeglądanie drzewa kodów CPV.
  • Dodawanie, edytowanie i usuwanie informacji o wydatkach do rejestru wydatków.
  • Eksportowanie rejestru do formaru MS Excel
  • Wydruk rejestru
  • Tworzenie Zestawienia Wydatków w podziale na grupy, gdzie poziom grupowania kodów CPV jest konfigurowany przez Użytownika.
  • Eksportowanie Zestawienia Wydatków.
  • Drukowanie Zestawienia Wydatków.

Wymagania i uwarunkowania techniczne niezbędne do współpracy z Serwisem

Do uruchomienia Serwisu niezbędny jest komputer podłączony do internetu obsługujący przeglądarkę Internet Explorer (wersja 8 lub nowsza) lub Mozilla Firefox (wersja 24 lub nowsza).

Płatności

 1. Usługi świadczone przez Serwis podlegają opłatom (Abonament) zgodnie z obowiązującym Cennikiem, które ponosi Użytkownik (z wyłączeniem pkt. 5 bieżącego paragrafu). Abonament określany jest w wykupionym przez Użykownika Pakiecie.
 2. Płatności za usługi rozliczane są w okresie rocznym.
 3. Faktura VAT wystawiana jest na początku każdego okresu rozliczeniowego na dane przekazane przez Użytkownika w momencie zamawiania usługi.
 4. Użtkownik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty tytułem opłacenia usługi na wskazany przez Administratora rachunek bankowy na początku każdego okresu rozliczeniowego w terminie 7 dni od momentu jego rozpoczęcia.

Polityka prywatności

 1. Administratorem wprowadzanych danych jest firma AlgorTech z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Adama Gdacjusza 4a, 54-515 Wrocław, posiadającą numer statystyczny REGON: 932949429, numer identyfikacji podatkowej (NIP) 894-174-38-55.
 2. Zakres przetwarzania danych obejmuje: zbieranie, zapisywanie, przechowywanie i przetwarzanie.
 3. Administrator Serwisu zobowiązuje się do przeprowadzania działań określonych w pkt. 2 bieżącego paragrafu tylko w obrębie obsługi i konserwacji Serwisu.
 4. Przekazanie danych osobowych do Bazy Kont poprzez rejestrację/dodanie Użytkownika jest równoznaczne z jednoznaczną zgodą na ich przechowywanie i przetwarzanie w zasobach Serwisu.

Odpowiedzialność

 1. 1.Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej, jakości świadczonych usług.
 2. Administrator dołoży wszelkich starań, aby Serwis funkcjonowała bez zakłóceń, nie ponosi jednak odpowiedzialności za awarie wywołane siłą wyższą (np. awarie sprzętu).
 3. Administrator zobowiązuje się do stałej pomocy techniczno-merytorycznej w obrębie obsługi Serwisu w okresie zdefiniowanym przez wykupiony Pakiet.
 4. Administrator zobowiązuje się do bieżącego powiadamiania Użytkowników Serwisu o przerwach technicznych/awariach oraz czasie ich trwania/naprawy. W przypadku okresu niedostępności Serwisu powyżej 1 dnia dla Użytkowników Administrator zobowiązuje się do zwrotu proporcjonalnej części Abonamentu w stosunku do czasu określonego w wykupionym Pakiecie.

Reklamacje

 1. Wszystkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące działania Serwisu powinny zostać przesłane na adres poczta@rejestrwydatkow.pl ( w temacie wiadomości proszę umieścić słowo „reklamacja”) i określać:
  • Dane Użytkownika umożliwiające jego identyfikację
  • Zarzuty Pracodawcy
  • Okoliczności uzasadniające reklamację
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty zarejestrowania zgłoszenia.

Zakazy

Zgodnie z majątkowymi regulacjami praw autorskich oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych zakazuje się kopiowania, reprodukowania, redystrybuowania jakichkolwiek elementów tworzących Serwis (dotyczy to zarówno kodu źródłowego, treści, grafiki, w całości lub fragmencie).

Przepisy podsumowujące

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2014 roku do odwołania.
 2. Regulamin jest dostępny pod adresem – http://www.rejestrwydatkow.pl/regulamin
 3. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zaakceptowanie Regulaminu. Za automatyczną akceptację uznaje się zamówienie usługi.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
 5. Administrator zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o zmianach przeprowadzonych w Regulaminie. Warunkiem dalszego korzystania z Serwisu po zmianie jest ponowna akceptacja Regulaminu, w przeciwnym wypadku następuje rozwiązanie współpracy wraz ze zwrotem proporcjonalnej część Abonamentu w stosunku do pozostającego okresu świadczenia usług określonego w wykupionym Pakiecie.

  Wyłączenie : zmiany w Regulaminie dotyczące zasad korzystania z Serwisu określonych przez Pakiet zdefiniowany w Cenniku nie będą obowiązywać do końca okresu zdefiniowanego w Pakiecie na moment jego zakupu.
 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.